Třanovická investiční společnostTISPOL s.r.o. – byla založena jediným společníkem a to obcí Třanovice a zahájila svou činnost 11.dubna 2005 .

Společnost se zabývá především investorsko-inženýrskou činností, a to v tomto rozsahu:

v rámci předprojektové přípravy – zajištění veškerých vstupních údajů o plánované investici, stavební průzkumy lokalit, zajištění souladu plánované investice s územně plánovací dokumentací a stavebním řádem apod.

v rámci projektové přípravy – zajištění dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně projednávání vstupů na pozemky, odnětí pozemků ze ZPF a LPF, uzavírání smluv o věcném břemenu popř. nájemních smluv, veřejnoprávní projednávání až po vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zajištění výběrových řízení na zhotovitele stavby dle platného zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách .

v rámci realizace stavby – vykonáváním technického dozoru investora, uzavíráním smluv o dílo s jednotlivými zhotoviteli stavby, vedením stavebního deníku, fakturace stavby, dodržování technologických postupů během realizace, dodržování termínů stavby a její řádné ukončení včetně nabytí kolaudačního rozhodnutí a předání konečné stavby jejímu uživateli.

Od 15.6. 2006 rozšířila společnost svou činnost o další živnosti:
- projektová činnost v investiční výstavbě
- provádění staveb

V rámci těchto výše uvedených činností je společnost schopná zajistit zákazníkovi kompletní servis při výstavbě od zpracování projektu, technický dozor až po realizaci stavby.

Společnost sídlí v podnikatelském centru "Kapplův dvůr" v Třanovicích. / 1.patro, hlavní vchod /